Weboldalunk használatával jóváhagyod a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Bezár

KVÍZJÁTÉK AZ ONLINE VÁSÁRLÁS BIRODALMÁBAN Játékszabály és Adatkezelési tájékoztató

A „KVÍZJÁTÉK AZ ONLINE VÁSÁRLÁS BIRODALMÁBAN!” ELNEVEZÉSŰ KVÍZJÁTÉK

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA, VALAMINT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

 1.             A játék szervezője

A „KVÍZJÁTÉK AZ ONLINE VÁSÁRLÁS BIRODALMÁBAN!” elnevezésű kvízjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és lebonyolítója a Sporol6 Shop Kft. (székhely: 6900 Makó, Fülemüle utca 2., adószám: 23568479-2-06; a továbbiakban: „Szervező/Lebonyolító/Adatkezelő”).

2.             A játékban történő részvétel feltételei

2.1          A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személy azonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.8. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

● a https://www.facebook.com/Sporol6/ domain alatti weboldalon (a továbbiakban: „Facebook” vagy „Weboldal”) elérhető KVÍZJÁTÉK AZ ONLINE VÁSÁRLÁS BIRODALMÁBAN!!elnevezésű poszthoz (a továbbiakban: „Poszt”) hozzászól, és ezzel a Szervező/Lebonyolító rendelkezésére bocsátja a Facebook oldalon megadott adatait, azaz játszik a Posztból elérhető játékkal, továbbá

● a hozzászólásával elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt (a továbbiakban együtt: Pályázat”).

2.2          A Játék időtartama alatt egy Játékos egy Pályázat beküldésére jogosult.

2.3          Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok rögzítésre kerülnek.

2.4          A Szervező/Lebonyolító a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

2.5          Szervező/Lebonyolító kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profil megadásával küldenek be a Játékba, illetve ahol a Játékosok saját e-mail címükön igazolnak vissza. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, illetve nem saját e-mail címét adja meg, úgy ezen  jogosultságokból fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező/Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.6          A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn/Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező/Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.7          A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező/Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.8          A Játékból ki vannak zárva a Szervező/Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.9          A Játékból – a Szervező/Lebonyolító megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázianév alatt csapatban, és/vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket, és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vagy több, illetve hamis Facebook profillal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek/Lebonyolítónak okoztak.

3.             A játék időtartama

A Játék 2018. március 5. napjától  20 hétig tart

4.             A játék menete, sorsolás

4.1          A Játékos a Posztban elhelyezett posztképeket lát, valamint az ehhez kapcsolódó játékfelhívás szövegét. A Játékos feladata, hogy a közzétett Poszt alatt komment formájában helyesen válaszoljon, vagy a megfelelő url-t elhelyezze.

A Poszt tartalma a következő:

KVÍZJÁTÉK AZ ONLINE VÁSÁRLÁS BIRODALMÁBAN!

Ahogyan ígértük nektek, folytatódik a játék és emeljük a tétet is!

Te is szereted a maximumot kihozni önmagadból? Akkor egy valami máris közös bennünk: az pedig nem más, mint a munkánk iránti elhivatottság.

Ahhoz hogy minél magasabb színvonalon tudjunk kiszolgálni benneteket, szeretnénk a segítségetek kérni, és ehhez kitaláltuk a legjátékosabb formát, amivel mindenképpen csak nyerhettek  és nyeremények özöne talál majd a szerencsés gazdákra.

Velünk mindig megéri játszani?

4.2      A Pályázat csak akkor minősül érvényesnek, ha 4.1. pontban megadott Poszt alá érkezik hozzászólásként a játék időtartama alatt.

4.3      Szervező/Lebonyolító a Játék teljes időtartama alatt, beérkezett érvényes Pályázatot beküldő Játékosok közül a véletlenszerűség elvével sorsolással sorsolja ki a nyertes Játékost. A nyertes Játékos az 5.1 pontban feltüntetett nyereményt nyeri meg. A sorsoláson nem kerül sor tartaléknyertesek kisorolására. A sorsolás helyszíne a Szervező/Lebonyolító székhelye (cím: 6900 Makó, Fülemüle utca 2.). 

4.4      A sorsoláson a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő minden Játékos kizárólag egy Pályázattal vesz részt.

4.5      Szervező/Lebonyolító a nyertes Játékos nevét a sorsolást követően, Posztban közzéteszi, amelyhez a Játékosok a Játékban való részvételükkel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárulnak.

5.         Nyeremény, Nyertes értesítése, Nyeremény átadása

5.1      A Játékban minden esetben a meghirdetett nyeremény kerül kisorsolásra.

5.2     A nyeremény más kedvezménnyel nem vonható össze.

5.3       A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.

Szervező/Lebonyolító a Nyeremény nyertesét legkésőbb a sorsolást követő 3 (három) munkanapon belül Poszt üzenetben értesíti („Értesítés”) a Játék megnyeréséről, A nyertes Játékos köteles visszaigazolni az Értesítést elektronikusan, az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül. Amennyiben a nyertes Játékos a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül.

A nyertes Játékos visszaigazolását követően, a Szervező/Lebonyolító elektronikus üzenetben („Második Értesítés”) megküldi a nyereményt (ajándékutalványt) a Nyertesnek.

5.4          A nyertes Játékos nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha Facebook profilja az 5.3 pont szerinti értesítés/visszaigazolás során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül.

5.5          A nyertes Játékosnak a Nyereményt a Szervező/Lebonyolító saját költségén, és számviteli bozonylatot pedig kizárólag elektronikus úton juttatja el a Játékos által az Értesítés visszaigazolásban megadott e-mail címére. Szervező a Nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg az Értesítés visszaigazolásától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a jelen pontban írt határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a Szervező/Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező/Lebonyolító a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.6          A Szervező/Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt/Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6.             Adózás

A Nyereményhez tartozó esetlegesen felmerülő adózási kötelezettséget a Szervező/Lebonyolító viseli. Szervezőt/Lebonyolítót a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7.             Információ a játékról

          A Játékról részletes információk a Sporol6 Facebook oldalon érhetők el (https://www.facebook.com/Sporol6/).

8.             Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

8.1          A Szervező/Lebonyolító, mint Adatkezelő a Játékban résztvevő személyek egyedi Facebook azonosítóját (Facebook ID), Facebook felhasználói nevét é s e-mail címét kezeli, a nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódóan kapcsolattartás céljából, és annak lezárulásáig kezeli. A jelen Játékban történő részvételt érintő adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

8.1.1          a Szervező/Lebonyolító, mint Adatkezelő a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és  adminisztráció céljából kezelje;

8.1.2          nyertesség esetén a nyertes Játékos nevét (Facebook felhasználói név) a Szervező/Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, a megadott személyes adatokat a nyeremény kiszállításával, és a számviteli jogszabályoknak megfelelően a jogszabályokban előírt formában, és ideig őrzi meg;

8.1.3          részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A megadott adatok kezelője a Szervező/Lebonyolító, mint Adatkezelő.

A Szervező/Lebonyolító adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-104210/2016

8.2      Szervező/Lebonyolító szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező/Lebonyolító bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi postacím és e-mail cím elérhetőségeken: 6900 Makó, Postafiók 4..; info@sporol6.hu. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező/Lebonyolító által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

Tájékoztatáskéréshez való jog

A Játékos a fent megadott adatkezelői elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az Adatkezelő tájékoztatást nyújtson az alábbiakról:

●        az Adatkezelő milyen személyes adatokat kezel a Játékosról, illetve milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból felvettek az adatok és mennyi ideig kezeli, 

●        az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést,

●        az Adatkezelő kinek továbbította a Játékos személyes adatait, illetve az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,

●        az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,

●        az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Az Adatkezelő a Játékos kérelmét legfeljebb 25 napon belül, a Játékos által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti. A tájékoztatás ingyenes, feltéve, ha a Játékos abban az évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést az Adatkezelőnek vissza kell térítenie, ha az adatokat jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Helyesbítéshez való jog

A Játékos kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse a Játékos személyes adatait, ha az a valóságnak nem felel meg. A Játékos az adatkezelői elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát.

Az Adatkezelő a Játékos helyesbítési kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről a Játékos által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti a Játékost.

Törléshez való jog

A Játékos a megadott adatkezelői elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől – a kötelező adatkezelés kivételével – a Játékos személyes adatainak a törlését. 

A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy a belső szabályzat az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi.

Ilyen eset például a törvény által elrendelt adatkezelések esetében, amikor a törvény meghatározza az adatkezelés időtartamát, vagy ettől eltérő esetben például az Adatkezelő belső szabályzatában, nyilvántartásában foglalt irattárazási illetve megőrzési határidő még nem telt le. 

Amennyiben azonban nincs ilyen adatkezelői kötelezettség, akkor az Adatkezelő a Játékos törlési kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről a Játékos által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti a Játékost. 

Zároláshoz való jog

A Játékos a megadott adatkezelői elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől – a törlés helyett – a Játékos személyes adatainak a zárolását. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta, vagyis a zárolás addig tart, amíg a Játékos által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását. 

A Játékos az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy az adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban a Játékos által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges, hogy a beadványát az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a Játékos személyes adatait, ezt követően pedig törli az adatokat. 

Tiltakozáshoz való jog

A Játékos a megadott adatkezelői elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a Játékos személyes adatát közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például a Játékos tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő a Játékos hozzájárulása nélkül a saját személyes adatait tudományos kutatás vagy marketing céljából felhasználná.

A Játékos tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha a Játékos szerint személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló kötelező adatkezeléseket.

Továbbá a Játékos tiltakozhat a törvényben meghatározott egyéb esetben is.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számítva legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Kártérítés, sérelemdíj

Ha az Adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az Adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Játékos személyiségi jogát megsérti, úgy a Játékos az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

A Játékossal szemben az Adatkezelő felel az esetleges adatfeldolgozó által okozott kárért és az Adatkezelő köteles megfizetni a Játékosnak az adatfeldolgozó által esetleg okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is.

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Játékos személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Továbbá az Adatkezelőnek nem kell megtérítenie a kárt, és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Játékos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://naih.hu/

Bírósági eljárás kezdeményezése

A Játékosnak lehetősége van jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni.

A Játékban résztvevő érintett személyek által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári per kezdeményezhető az Adatkezelő ellen. 

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolása és elérhetősége az alábbi URL címen megtekinthető: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Az érintett további jogaira és a bírósági eljárás menetére vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 14. § - 19. §, valamint a 21. § - 23. §-ai tartalmazzák.

8.3          A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

9.             Vegyes rendelkezések

9.1          A Pályázaton való részvétel hiányosságáért/hibájáért (pl. játékfeltétel nem teljesítése, termék url link elhelyezésének nem teljesítése, nem valós Facebook ID adattal játékrészvétel, stb.), és ebből eredően a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező/Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2          A Szervező/Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményt, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező/Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

9.3          Szervező/Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

9.4          Ha a Játékos adatfeltöltés vagy játék, illetve a Nyeremény átvétele közben bezárja a böngészőablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező/Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.5          A Szervező/Lebonyolító kizárja a felelősségét a https://www.facebook.com/Sporol6/ oldal és https://www.sporol6.hu webáruház rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt ezen weboldalak nem, vagy korlátozottan használhatók, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.6          A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen egyéb tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező/Lebonyolító részére történik.

9.7          Szervező/Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező/Lebonyolító a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Kelt: Makó, 2018. március 5. 

SPOROL6 SHOP Kft.
Szervező/Lebonyolító